9. Sınıf Kimya Sonuç Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210 Çözümler E 103, 111,116,127,176,183,

9. Sınıf Kimya ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Kimya ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Başak Aytül AVCI tarafından 223 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Cem ÜLKÜMEN tarafından yapılmış.

9. Sınıf Sonuç Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

12. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklı hava kirleticilerdendir?
A) Egzoz gazları B) Fosil yakıtlar C) Fabrika baca gazları D) Soğutucu gazlar E) Volkanik faaliyetler

 • Cevap: E

13. Aşağıdakilerden hangisi sert suların özelliklerinden biri değildir?
A) Elektrikli ev aletlerinde enerji tasarrufu sağlar.
B) Köpürmeyi engellediğinden sabun tüketimini artırır.
C) Su borularında kireç oluşumuna neden olur.
D) Suyun lezzetini bozar, ağızda acımsı bir tat bırakır.
E) Yıkanan kumaşları yıpratır ve ömrünü azaltır.

 • Cevap: A

14. Aşağıdakilerden hangisi su ve toprağı doğrudan kirleten kirleticiler arasında yer almaz?
A) Plastikler
B) Fosil yakıtlar
C) Organik sıvılar
D) Deterjanlar
E) Endüstriyel atıklar

 • Cevap: B

15. Çevreye duyarlı bir kişinin aşağıdaki eylemlerden hangisini yapması beklenir?
A) Tükenen pilleri atık pil kutusuna atması
B) Fabrika atık suyunu akarsuya boşaltması
C) Evsel atık yağları lavaboya dökmesi
D) Su içilen pet şişeyi çevreye atması
E) Gölde deterjanla çamaşır yıkaması

 • Cevap: A

16. l. İklimler değişir.
II. Buzullar erir.
III. Dünya’nın ortalama sıcaklığı artar.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri küresel ısınmanın sonuçlarındandır?
A) Yalnız lll B) l ve ll C) l ve lll D) ll ve lll E) l, ll ve lll

 • Cevap: E

17. Atmosferin hangi iki katmanındaki kirlilik genellikle hava kirliliği olarak kabul edilir?
A) Troposfer ve mezosfer
B) Stratosfer ve mezosfer
C) Troposfer ve stratosfer
D) Mezosfer ve termosfer
E) Termosfer ve stratosfer

 • Cevap: C

18. l. Üretilen maddelerin geri dönüşümü sağlanmalıdır.
II. Enerji, su ve ham madde kaynakları verimli kullanılmalıdır.
III. Enerji ihtiyacı nedeniyle fosil yakıtların üretimi artırılmalıdır.
IV. Çevreye zararlı kimyasal maddelerin kontrolü yapılmalıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri çevreye zararlı maddelerin etkilerinin azaltılmasına yönelik önlemlerdendir?
A) l ve lll B) ll ve lll C) l, ll ve lll D) l, ll ve lV E) ll, lll ve lV

 • Cevap: D

 

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 7. Ünite Biyografi / Otobiyografi Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sonuç Yayınları 7. Ünite Biyografi / Otobiyografi 207, 208, 209, 210  Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yukarıda verilen parçaya göre cevaplayınız.

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle söyleyiniz. 

• Bu mülakatlar daha önce Servet-i Fünûn, Donanma, Türk Yurdu mecmuaları ile (…) gazetesinde neşrolunmuştur.

 • Cevap
 • neşrolunmuştur:  gazete, dergi, kitap gibi, genellikle okunacak şeyleri basıp ya da bastırıp okura sunmak

• İçindeki yazılar daha önce (…) gazetesi ile Talebe Defteri mecmuasında neşrolunmuştur.

 • Cevap
 • mecmua: sayfa sayısı, düzeni, biçimi ve içindeki yazılar bakımından gazeteden ayrı özellikler gösteren, genellikle aylık, on beş günlük ya da haftalık gibi belli zaman aralarıyla yayımlanan süreli yayın.

• Muharririn 1916-1918 yılları arasında, devrin ünlü şair ve edipleriyle yaptığı mülakatları ihtivaeder.

 • Cevap
 • muharririn: bilim, sanat ve yazın alanlarında kitap yazan kimse.
 • ihtiva: içine alma, içinde bulundurma, kapsama.
 • edip: bilim, sanat ve yazın alanlarında kitap yazan kimse.

2. Okuduğunuz parçada Ruşen Eşref Ünaydın hakkında hangi bilgilere ulaşılmaktadır?

 • Cevap Yazı hayatının nasıl başladığı, 1916-1918 yılları arasında yayımladığı eserleri, Batum’a yapmış olduğu gezi ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir.

3. Okuduğunuz parçada anlatım kim tarafından yapılmıştır?

 • Cevap: Üçüncü tekil şahıs anlatımı vardır. Tarafsız bir bakış açısı ile gözlemci bakış açısı ile kaleme alınmıştır.

4. Ruşen Eşref Ünaydın hakkında verilen bilgilerde öznel mi yoksa nesnel bir anlatım mı hâkimdir? Bu hâliyle belge niteliği taşır mı? Açıklayınız.

 • Cevap:Nesnel bir anlatım hakimdir. Çünkü torum yoktur sadece bilgiler verilmiştir amaç okura sadece bilgi vermek yazarı tanıtmaktır.

5. Parçadan günümüz yazım kurallarına uymayan kelimeleri bularak bunların günümüzdeki yazımını gösteriniz.

 • Cevap: Servet-i Fünûn: Servet-i Fünun u nun şapkası yoktur.

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı

Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Monografide herhangi bir yer, bir eser, bir yazar, tarihî bir olay, bilimsel bir alana ait bir sorun, özel bir görüşle veya bakış açısıyla değerlendirilebileceği gibi bir konu üzerinde derinlemesine bir inceleme de yapılabilir. (D)

Otobiyografisi yazılan kişinin sanatı, düşünceleri, yaptığı işler vb. hakkında bilgiler verilir. (D)

“Heşt Behişt”, Ali Şîr Nevâî’nin tezkire türünde verdiği eseridir. (Y)

Öz geçmiş yazılırken kişinin aldığı ödüllere, referanslara, iletişim bilgilerine de yer verilebilir. (D)

Bir iş görüşmesinde öz güven, ses tonu, kıyafet seçimi, oturuş şekli, beden dili, sorulara açık ve net cevaplar verme vb. hususlara dikkat edilmelidir. (D)

Tezkireler günümüz araştırmaları için birer belge ve kaynak olarak değerlendirilebilir. (D)

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
1. Bir tezkirede yazıldığı çağın.. sosyal, kültürel, sanatsal,.ortamına dair bilgilere yer verilir.
2. Türk edebiyatında tezkire yazma geleneğinin temeli .Ali Şîr Nevâî, . ’nin “Mecâlisü’n-
Nefâis” adlı eserine dayanır.
3. Edebiyat, sanat, siyaset, ticaret gibi alanlarda haklı bir üne kavuşmuş, tanınmış insanların hayatlarını, eserlerini, başarılarını okuyucuya duyurmak amacıyla yalın bir dille, tarafsız bir görüşle
yazılan inceleme yazılarına….biyografi/ yaşam öyküsü,. denir. Eskiden bu tür yazılara “tercüme-i hâl” denirdi.
4. Öz geçmiş yazarken. isim, doğum tarihi ve yeri, medeni durumu, askerlik durumu…gibi kişisel bilgilere yer verilmelidir.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Ünlü bir kimsenin hayatını, kişiliğini, eserlerini ve başarılarını ayrıntılarıyla ele alan veya bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazısına ne ad verilir?
A) Biyografi
B) Hâl tercümesi
C) Monografi
D) Otobiyografi
E) Öz geçmiş

 • CevapC

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı

2. O cennete benzeyen yöreden, yani Kastamonu’dan, Hatipzâdelerden, alaka kaydından uzak, belâya düşmüş biriyim. Adım Abdüllatif olduğu için Latîfî mahlasını kullandım. Adımdaki nisbet yâsı Cenabı Allah’a yöneliktir. Çünkü Latîf adı Allah’ın isimlerinden, onun zâtî adlarındandır. “İsimler gökten iner.” sözü gereği, söz güzelliği bu fakir yazara Allah vergisidir. Ne bir ustanın öğretmesi ne de taklid iledir. Özellikle de Osmanlı ülkesi, güzel hava ve suyu ile tertemiz bir toprak olup bu güzel hava ve suyun tabii hâlinden tatlı sesli hafızlar, güzel ve hoş sesli şarkıcılar ile çok yetenekli şairler ve gösterişli güzeller yetişmektedir. İnsanlarının çoğu güzel sever, güzelleri âşıklara tutkun, sevgi ve vefâ ile el eledirler.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır.
B) Dil, göndergesel işlevde kullanılmıştır.
C) Üçüncü kişi ağzından anlatılmıştır.
D) Öznel anlatım tutumu sergilenmiştir.
E) Belge niteliği taşımaktadır.

 • CevapD

3. Aşağıdakilerden hangisi biyografinin özelliklerinden biri değildir?
A) Amaç, söz konusu kişiyi tüm yönleriyle tanıtmaktır.
B) Anlatılan kişinin bilhassa edebî özelliklerine değinilir.
C) Belgelere ve örneklere dayandırılarak hazırlanır.
D) Sanat ve meslek alanındaki tarihçiler için önemli kaynaktır.
E) Açık, anlaşılır, sade bir dil ve anlatım kullanılır.

 • CevapB

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biyografi ile otobiyografi arasındaki farklardan biri olarak gösterilemez?
A) Biyografide nesnel, otobiyografide öznel anlatım vardır.
B) Biyografide belgeler, otobiyografide kişinin belleği önemlidir.
C) Biyografi yaşam öyküsü, otobiyografi ise öz yaşam öyküsüdür.
D) Biyografide kişi başkasını, otobiyografide ise kendisini anlatır.
E) Biyografide bilgi, otobiyografide ise tanıklara başvurulur.

 • CevapE

5. Adı, soyadı Açılır parantez Doğduğu yıl, çizgi, öldüğü yıl, bitti Kapanır, parantez. Behçet Necatigil
Yukarıda verilen şiirde sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Biyografi B) Eleştiri C) Günlük D) Hikâye E) Otobiyografi

 • CevapA

6. Vezniyle, kafiyesiyle, kitaplardan öğrenilmiş çeşitli sanatlarıyla, bütün bir geleneğin, fakat dar görünüşlü bir geleneğin getirdiği kalıplardan, klişelerden kurtulmaya kalkar. Bunun için, ilkin ölçüyle uyağı atar. Geleneğin getirdiği kayıtlara baş kaldırır. Teşbih, istiare, mecaz, mübalağa gibi edebî sanatlara sırt çevirir. Şiiri müzikten, resimden ayırır. Şairaneliğe kapıyı kapar. Hayale ve tasvire boş verir. Süsten, karmaşıklıktan, zekâ oyunlarından vazgeçer. Sadeliği, basitliği ve yalınlığı benimser. Duygudan çok akla dayanır. Şiiri bütün hususiyeti edasında olan ve insanın beş duygusuna değil, kafasına hitap eden bir söz sanatı hâline getirmek ister.

Yukarıdaki parça aşağıda belirtilen türlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Biyografi B) Günlük C) Hikâye D) Mektup E) Otobiyografi

 • CevapA

7. (I) Türkçede Husrev ile Şirin hikâyesini ondan güzel söyleyen yoktur. (II) Her ne kadar o eşsiz mesneviye nazire söylemiş olan çoksa da bu dereceye ulaşmış kimse yoktur. (III) Mesnevi tarzı son derece başarılı olup gazelinden yüz kat daha güzeldir. (IV) Ama mesnevisi, eski devirlerde söylendiği için, fesahati bozan garip sözlerden bazı ibareler, zerafet ve belagat dairesinden uzak Türkçe tabirler kullanmıştır. (V) Kültürlü kişilerce bilindiği gibi, Türkçede o dönemde pek o kadar zerafet ve o çağ şairlerinin dil ve üsluplarında hemen hiç fesahat yoktu.
Lâtifî Tezkiresi

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde fiil kullanılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 • CevapD

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Eve doğru giderken onunla karşılaşmasın mı?
B) Yarın getirmek üzere kitabı alabilirsin, dedi.
C) Sabahleyin trafik sıkışdığı için işe geç kaldı.
D) Hava dünküne göre daha bir bunaltıcıydı.
E) Durakta yarım saat kadar bekledi ama gelen olmadı.

 • CevapC

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yoktur?
A) Ne kendi eyledi rahat; ne halka verdi huzur.
B) Ne şiş yansın ne kebap…
C) Günlerce ne gördüm, ne de bir kimseye sordum.
D) Gitti, ne bir tel çekti ne de mektup yazdı.
E) Yeni komşumuz ne uzun ne kısaydı!

 • CevapD

 

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Miras Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Ünite Biyografi Otobiyografi Sayfa 210 Biyografi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Cahit Sıtkı Tarancı adlı metinde geçen “Kelimeler onun eline geçti mi munisleşiyor, sevimli bir hal alıyor.”cümlesinde altı çizili kelimenin anlamını metindeki bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahmininizin doğruluğunu kaynaklardan yararlanarak kontrol ediniz.

 • CevapMunis kelimesi  sözlükte 1.Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan 2. Cana yakın, uysal, sevimli gibi anlamlara geliyor. Metindeki bağlamda ikinci anlamı ağır basıyor.

2. Cahit Sıtkı Tarancı adlı metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

 • Cevap
  Ana düşüncesi: Cahit Sıtkı Tarancı Türk şiirinin en başarılı şairlerinden birisidir.
  Yardımcı düşünceleri: Cahit Sıtkı usta bir şairdir.

3. Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirleyiniz.

 • Cevap:  Metinde öyküleyici, açıklayıcı ve öğretici anlatım biçimleri kullanılmıştır. Metinde  tanık gösterme, benzetme,  karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır.

4. Metinde yazara / metne özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap Yazar metinde  açık, duru,  anlaşılır bir dil kullanmış, öyküleyici, açıklayıcı anlatım türlerinden yararlanmıştır.

5. Cahit Sıtkı Tarancı adlı metnin, yazıldığı dönemin gerçekliğiyle ilişkisini değerlendiriniz.

 • Cevap: Biyografik olan bu metinde Cahit Sıtkı Tarancı’nın hayat hikayesi, yaşadığı dönemin gerçekliği anlatılmıştır. Metin kurmaca değil gerçektir. 

6. Metinde ortaya konulan bilgi, tespit, yorum ve görüşleri; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Metindeki bilgi, tespit ve görüşler tutarlı, geçerli ve doğrudur. Yazar biyografiyi yazarken Cahit Sıtkı Tarancı ile ilgili araştırma yapmış, onunla ilgili söylenenleri tanık göstererek alıntılamış ve nesnel bir biçimde biyografiyi yazmıştır. 

7. Biyografi türünde yazılmış diğer önemli eserleri ve bu eserlerin yazarlarını belirtiniz.

 • Cevap
 • Eski Yunan edebiyatında Plutarkhos’un Hayatlar, İngiliz edebiyatında William Roper’in Sir Thomas More’un Hayatı ve James Boswell’in Samuel Johnson’un Hayatı, Avusturya edebiyatından Stefan Zweig’ın Üç Büyük Usta dünya edebiyatının tanınmış biyografilerindendir.
  Tanzimat Dönemi’nde Beşir Fuat’ın Victor Hugo, Namık Kemal’in Evrak-ı Perişan, Recaizade Mahmut Ekrem’in Kudemadan Birkaç Şair, Muallim Naci’nin Osmanlı Şairleri;
  Servetifünun Dönemi’nde Süleyman Nazif’in Mehmet Âkif adlı eseri biyografi türünde öne çıkar.
  Cumhuriyet Döneminde İlhan Geçer’in Cahit Sıtkı Tarancı, Mithat Cemal Kuntay’ın Namık Kemal, Ahmet Rasim’in İlk Büyük Muharrirlerden Şinasi, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Atatürk, Beşir Ayvazoğlu’nun Yahya Kemal, İhsan Işık’ın Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi adlı eserleri bu türün tanınmış örneklerindendir.

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 211 Cevabı

1. İnsanın kendi yaşam öyküsünü anlatması ile başka birinin yaşam öyküsünü anlatması arasında ne gibi farklar olabilir? Tartışınız.

 • Cevap: İnsanın kendi yaşam öyküsünü anlatan eserler otobiyografı denir. Biyografi ile otobiyografi arasındaki farklar ise şöyledir:
 • Biyografi ve Otobiyografi Arasındaki Farklar 
  1-Biyografi dolaylı otobiyografi doğrudan anlatım vardır.
  2-Biyografide nesnellik otobiyografide yer yer öznellik ağır basar.
  3-Biyografi, tanıtılan kişiyi çevresiyle birlikte ele alır; otobiyografide ise kişi anlatılanları kendisiyle sınırlar.
  4-Biyografi kişinin dış dünyasına otobiyografi iç dünyasına yöneliktir.
  5-Biyografide belgeler, otobiyografide bellek önem kazanır.

2. Yazarın kendi yaşam öyküsünü yazarken anılarından da yararlanması esere ne gibi özellikler katar? Değerlendiriniz.

 • Cevap: Eseri daha ilgi çekici hale getirir, anlatımı sıradanlıktan kurtarır.

 

8. Sınıf İnkılap Tarihi Nev Kitap Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210

8. Sınıf İnkılap Tarihi ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 8. Sınıf İnkılap Tarihi ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru: 2. 1946’da yapılan ilk çok partili seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. 1950’de yapılan genel seçimleri ise Demokrat Parti kazandı ve iktidar oldu.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) TBMM’de farklı düşüncelerin temsil edilmesi sağlanmıştır.
B) Demokrat Parti ülkeyi tek parti olarak yönetmiştir.
C) İlk çok partili seçimler 1946’da yapılmıştır.
D) Demokrat parti 1950’de iktidar olmuştur.

 • CevapB

Soru:3. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de, gazetelerin sayfa sayıları sınırlandırıldı. Ayrıca, savaşın ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için Millî Korunma Kanunu adıyla bir kanun hazırlandı. Bu kanunla ekmek yapımında yalnızca buğday kullanılması, pasta ve benzeri unlu gıdaların yapımının yasaklanması, ekmeğin karne ile dağıtılması ve Varlık Vergisi alınması gibi önlemler getirildi.
Yukarıdaki bilgilerden çıkartılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na fiilen katılmamıştır.
B) Türkiye İkinci Dünya Savaşı nedeniyle ekonomik önlemler almıştır.
C) Ekmek buğday unundan yapılmıştır.
D) Milli Korunma Kanunu askerleri korumak amacıyla çıkartılmıştır.

 • CevapB

Soru:4. Türkiye tarafsızlık ve denge politikası ile İkinci Dünya Savaşı’nın dışında kaldı. Ancak savaşa girme olasılığı nedeniyle bir milyona yakın erkek nüfus askere alındı.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından değildir?
A) Tarım ve sanayide işgücü kaybının yaşanması
B) Evliliklerin ve doğum oranlarının azalması
C) Nüfus artış hızının azalması
D) Dış göçlerin yaşanması

 • CevapD

Soru:5. İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da demokratik olmayan yönetimler yıkılmış; barış, özgürlük, hak ve demokrasi kavramları önem kazanmaya başlamıştı. Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere girişi ve Batılı devletlerle yakınlaşması daha demokratik bir sistemin yerleşmesine zemin hazırladı. Birleşmiş Milletler Anayasası’nı kabul eden Türkiye, bu anayasanın demokratik ilkelerine uygun davranmak durumundaydı.
Yukarıdaki gelişmenin iç politikaya yansıması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik önlemlerin yoğunlaşması
B) Birleşmiş Milletlerin kurulması
C) Demokratik olmayan yönetimlerin ortaya çıkması
D) Türkiye’de çok partili yaşama geçilmesi

 • CevapD

 

7. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210

7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Hakimiyet Milletindir Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Sayfa 210, 211, 212, 213, 214 Hakimiyet Milletindir Etkinlik Soruları ve Cevapları

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı

Demokrasinin hayatımızı nasıl etkilediğini sınıfta tartışınız.

 • Cevap:  Demokrasi hayatımızı etkiler. Özgür iradelerimizle seçilir ya da seçeriz. Özgürlük haklarımızın ve sorumluluklarımızın korunması ve bilinmesi söz konusu olmaktadır. Hukukun üstünlüğüne dayanan bir yönetimin oluşması demektir.  Demokrasinin varlığı insanların demokrasiye verdiği değerle ortaya çıkmaktadır. Demokrasi yaşamak ve yaşatmak insanların elindedir. Demokrasi ve araçları korunduğu ölçüde insanın ve insani değerlerin korunduğu ortaya konmaktadır.

Okulunuzda yapılan öğrenci meclisi seçimlerinde aktif rol almak sizlere neler kazandırmaktadır? Yazınız.

 • CevapOkulla alınacak kararlarda ve okulun yönetiminde söz sahibi olmamı sağlamaktadır. 

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 211 Cevabı

Aşağıdaki tabloda uygun seçeneklere (X) işareti koyunuz.
Ailemizde kararlar hep birlikte alınır. X
Okulda sınıf başkanımızı oy kullanarak hep birlikte seçtik.X
Kardeşim odamızın kurallarını yalnız oluşturdu.
Sınıfın kurallarını öğretmenimizle belirledik.

Cevap:

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin engellenmesini sağlayan değerlerimiz nelerdir? Tartışınız.

 • CevapBir arada olma duygusu, vatan sevdası, bağımsızlık duygusu, toplumca var olan cesaretimiz

7. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı

Harfleri karışık şekilde verilen kelimeleri aşağıda numarası verilen tanımlarına göre doğru bir şekilde boşluklara yazınız.

 • Cevap:

1- DOTMEKRKAİ: DEMOKRATİK
2- ÇEİMS: SEÇİM
3- ÜHRMÜ: MÜHÜR
4- HKA: HAK
5- YO: OY
6- MULUROSULK: SORUMLULUK
7- AHLK: HALK
8- SEMÇEK: SEÇMEK
9- NATADŞAV: VATANDAŞ
10- DNASKI: SANDIK
11- CESLİM: MECLİS
12- ATİRP: PARTİ

 • Cevap:

1- Yaptıkları demokrasiye uygun olan devlet veya kurum (DEMOKRATİK)
2- Halkın kendisini yönetecek kişileri belirlemesi işi (SEÇİM)
3- Oy kullanırken tercihi belli etmeye yarayan işaretleyici damga (MÜHÜR)
4- Adaletin gerektirdiği sosyal kazanç (HAK)
5- Seçimlerde vatandaşın tercihini belirten işaret, söz ya da yazı (OY)
6- Kişinin kendi eylemleri ya da yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesi (SORUMLULUK)
7- Aynı ülkede yaşayan aynı kültür özelliklerine sahip kişiler (HALK)
8- Aday olan birine oy vererek o kişiyi göreve getirmek ( SEÇMEK)
9- Aynı ülkeye bağlı olan yurttaşların her biri (VATANDAŞ)
10- Seçimlerde oy pusulalarının atıldığı kutu (SANDIK)
11- Bir konuyu konuşmak ve görüşmek üzere bir araya gelen kimseler (MECLİS)

12- Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturduğu siyasi topluluk, fırka (PARTİ) 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210

6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Kadın ve Toplum Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Sayfa 210, 211, 212, 213, 214, 215 Kadın ve Toplum Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı

Toplumumuzda bazı durumlarda kadınlar için söylenen “Osmanlı kadını” ifadesi hangi anlamda kullanılır?

 • Cevap: Adil, çalışkan, sözünün eri, dirayetli, güçlü.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 211 Cevabı

Verilen bilgilere göre Selçuklu ya da Osmanlı Dönemi kadınlarının topluma katkı sundukları alanları işaretleyiniz. (✓)

 • Cevap:

SAĞLIK
EĞİTİM
DİN
HUKUK:
SOSYAL

**********

Kara Fatma’nın yukarıda verilen sözleri onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir? Tartışınız.

 • Cevap: Vatansever, dürüst, milletini seven, menfaat gözetmeyen bir kişiliğe sahip.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 212 Cevabı

Türkiye’de ve bazı Avrupa ülkelerinde kadınlara siyasi hakların verildiği tarihleri dikkate aldığınızda Türkiye’de kadınlara verilen siyasi haklar konusunda neler söyleyebilirsiniz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap: Türkiye’de kadınlara verilen siyasi haklar Avrupa’daki bir çok ülkeden önce verilmiştir.Bu durum Atatürk’ün kadınlara verdiği önemi göstermektedir.Demokrasi için kadınların siyasi hayatta yer almaları ülkemiz için oldukça önemlidir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı

Okuduğunuz Genel Ağ haberine göre kadınların başarılı olabilmesi için neler gereklidir? Tartışınız.

 • Cevap: Kendine güvenen, cesur, çalışkan, girişimci olmaları gerekir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 214 Cevabı

Aşağıda verilen bilgileri doğru ve yanlış olma durumuna göre işaretleyiniz. Yanlış ise doğrusunu yazınız. (Doğru – Yanlış – Yanlış ise Doğrusu)

 • Cevap:

Aşağıda verilen haberin cinsiyet ayrımcılığı, pozitif ayrımcılık ya da kadına karşı şiddet konularından hangisi ile ilişkili olduğunu altına yazınız.

Bakanlıktan Kadın Çiftçilere…
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı kadın çiftçilerin bilgi ve teknik düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapıldığını belirtti. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nda proje sahibinin kadın çiftçi olması veya kadın çiftçinin tarımsal amaçlı kooperatif ve birlik üyeliği durumlarında ilave puan verildiğini söyledi.27 (GenelAğ haberinden düzenlenmiştir.)

 • Cevap: Pozitif ayrımcılık.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 215 Cevabı

Zihin haritasındaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

 • Cevap6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Kadın ve Toplum Cevapları

 

3. Sınıf Hayat Bilgisi Evren Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210

3. Sınıf Hayat Bilgisi ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 3. Sınıf Hayat Bilgisi ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

 

3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı Evrensel İletişim Yayınları Çevremiz Değişiyor Cevapları Sayfa 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211

Doğal çevremizi nasıl değiştiriyoruz? Örnekler veriniz.
Doğal çevremizi ihtiyaçlarımı veya hayatımızı kolaylaştırmak için değiştiriyoruz. Mesela, ulaşım için yollar, köprüler inşa ediyoruz.

Etkinlik

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN CANLILAR

Nesli tükenmekte olan canlıları araştırınız

Örnek

Mekong Yayın Balığı

Güneydoğu Asya’nın Mekong bölgesinde yaşayan bu balık türü, kaçak avlanma nedeniyle nesli tehlike altındadır. Bugün sayıları birkaç yüz adet olarak tahmin edilmektedir.

Çalışma
YAPALIM

 Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Görsellerde yapılanlar doğal çevreyi değiştirir mi? Yazınız.

Madencilik doğal çevreyi değiştirir. Madenler için yerin altları kazılır, madenden çıkarılan kömürler yakılınca dumanlar çevreye zarar verir.
Meyve yetiştirme doğal çevreyi olumlu anlamda değiştirir ve güzelleşmesini sağlar.

 Yaşadığınız yerde insanların doğal çevrede yaptıkları değişimler nelerdir? Örnekler veriniz.
Yaşadığım yerde insanlar, dağları delip yollar yapmakta, yeni köprüler, binalar inşa etmektedir

8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210

8. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 8. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tutku Yayıncılık 7. Ünite Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi  Sayfa 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216  Elektrik Yükleri ve Elektriklenme Etkinlik Soruları ve Cevapları

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı

Elektrik enerjisi nasıl üretilir? Tahmin ediniz.

 • Cevap: Elektrik, teknik anlatımla, bakır gibi iletken bir telin manyetik bir alan içinde hareket ettirilmesi ile üretilir. Elektrik jeneratörü ise elektrik akımı üreten bir makinadır. Elektriğe ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda, büyük miktardaki elektrik enerjisini elde etmek için, elektrik jeneratörlerini döndürecek büyük güç santrallarına ihtiyaç duyarız.

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı

Günlük yaşamda başka hangi olaylarda elektriklenmeden faydalanılır?

 • CevapElektriklenmenin günlük yaşamdaki uygulamalarından biri fotokopi makineleridir. Fotokopi makinelerinde metal bir plaka, kopyasını çıkaracağımız kâğıdın yazılı kısımlarına denk gelecek şekilde elektrikle yüklenir. Toner adı verilen koyu renkli bir toz, bu plakanın yüklü kısımlarına yapışır. Sonra altından geçen boş kâğıdı boyayarak görüntünün kâğıda aktarılmasını sağlar. Otomotiv ve beyaz eşya sanayisinde de cisimler boyanırken elektriklenmeden faydalanılır. Yüzeyler sprey boya kullanılarak boyanır. Spreyler, içindeki boyayı elektrik yüküyle yükler. Yüklü boya ile zemin arasında oluşan çekim kuvveti sayesinde yüzey boyanır.

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı

Elektriklenme

Teknolojideki elektriklenme ve elektriklenmelerin meydana geldiği bazı doğa olaylarını araştırınız. Elde ettiğiniz sonuçları arkadaşlarınızla tartışınız.

 • Cevap:  Yıldırım çarpması sonucu birçok insan ölür ya da yaralı olarak kurtulur. Bu doğa olaylarının temelinde elektriklenme vardır. Rüzgârların etkisiyle hareket eden bulutlar havayla sürtünme sonucu elektriklenerek yüklenir. Zıt yüklü bulutların birbirine yaklaşmasıyla bulutlar arasında, bulutun yeryüzüne yaklaşmasıyla da bulutla yer arasında yük atlaması olabilir. Bu durumda geçici bir süreyle kırık çizgi biçiminde şiddetli bir ışık oluşur. Bu ışık şimşek olarak adlandırılır. Şimşek çakması sırasında gök gürültüsü dediğimiz, patlamaya benzer yüksek bir ses de oluşur. Bulutla yeryüzü arasındaki yük atlaması, diğer bir söyleyişle elektrik boşalması buluttan yere doğru ise yıldırım dediğimiz doğa olayı gerçekleşir.

Üzerimizde yünlü giysiler olduğunda bunların vücudumuzla sürtünmesi sonucu vücudumuz elektrik yüklenebilir. Böyle bir durumda kapı kolu gibi cisimlere ya da bir arkadaşımıza dokunduğumuzda oluşan elektrik boşalmasını ufak bir çarpılma ve ortaya çıkan çıtırtı şeklinde hissederiz. Bu olay, çok küçük yıldırımlar olarak düşünülebilir.

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 213 Cevabı

Elektriklenme Çeşitleri

Halıya sürttüğünüz bir balonu kardeşinizin saçlarına yaklaştırdığınızda saçlarının hareketlendiğini gözlemlersiniz. Yaptığınız etkinlikte de cam çubuk ve ebonit çubuğu kumaş parçalarına sürterek elektriklendirdiniz. Bu şekilde yapılan elektriklenmeye sürtünme ile elektriklenme denir. Acaba cisimlerin başka hangi yollarla elektriklenmesini sağlayabilirsiniz? Elektriklenme çeşitleri nelerdir?

 • Cevap:

Elektriklenme çeşitleri şu şekildedir:

*Dokunma İle Elektriklenme

*Sürtünme ile Elektriklenme

*Etki ile Elektriklenme

Dokunma ile elektriklenme şu şekildedir:

Dokunma ile elektriklenmede iletken cisimler arasındaki yük geçişinden bahsedilir. Yüklü bir cismin, yüksüz bir cisme dokundurulması sonucunda yüksüz cisim, bir yükle yüklenir yani elektriklenir. Buna dokunma ile elektriklenme denir.

Şekli belli cisimlerin dokunma ile elektriklenme sonucunda yük dağılımları çaplarıyla orantılı olarak dağılmaktadır.

Sürtünme ile elektriklenme şu şekildedir:

Sürtünme ile elektriklenme yalıtkan cisimlerde meydana gelir. Çünkü yalıtkan cisimlerin elektriği iletebilmesi için dışarıdan bir kuvvete maruz kalmaları gerekir. Yalıtkan cisimleri, başka bir cisme sürterek elektriklenme sağlanırsa buna sürtünme ile elektriklenme denir.

Mesela, ebonit çubuk yalıtkandır. Yün bir kumaşa sürttüğümüzde elektrikle yüklenir.

Etki ile elektriklenme şu şekildedir:

En biri yüklü iki cismin birbirine yaklaştırılmasıyla cisimler üzerindeki yük dağılımının düzenli hale gelmesi şeklinde oluşan elektriklenmeye etki ile elektriklenme denir. Etki ile elektriklenmede cisimlerde – ve + yükler itme ve çekme olayları karşısında bir düzen alır.

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 216 Cevabı

Bölüm Sonu Değerlendirmesi

1) Aşağıda destek çubuğuna asılı dört adet, yüklü cisim verilmektedir. Bunlardan B cismi, pozitif yüklüdür. Aşağıda belirtilen işlemler bu cisimlere sırasıyla uygulanıyor. Aşağıdaki bilgilerden faydalanarak diğer cisimlerin hangi yükle yüklendiğini belirleyiniz.

 • Cevap:

• B cismi D cismine yaklaştırıldığında cisimlerin aralarında çekme kuvveti oluşuyor.
• C cismi D cismine yaklaştırıldığında cisimlerin aralarında çekme kuvveti oluşuyor.
• C cismi A cismine yaklaştırıldığında cisimlerin aralarında itme kuvveti oluşuyor.
• A cismi B cismine dokundurulduktan sonra cisimlerin aralarında itme kuvveti oluşuyor.

2) Aşağıda; yüklü cisimlerin arasına yalıtkan tekerlekli, metal ,nötr birer oyuncak araba konularak hazırlanmış bir düzenek görülmektedir. Bu düzeneklerdekiarabaların hareket edip etmeyeceklerini ya da hangi yönde hareket edeceklerini belirleyiniz.

 • Cevap:

 

6. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210

6. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 6. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

Bu bölümde iletken ve yalıtkan maddeleri tanıyarak bunların hangi amaçlarla kullanıldığını öğreneceğiz.

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı Meb Yayınları

Prizler ve elektrik düğmeleri hangi maddeden yapılmıştır? Bu maddenin en önemli özelliği ne olabilir?

 • Cevap: Prizler ve elektrik düğmeleri, plastik maddeden yapılmıştır. Plastik maddeden yapılmasının en önemli sebebi, plastiğin elektrik yalıtkanı olmasıdır. Plastik priz ve elektrik düğmeleri elektriği iletmediğinden elektrik çarpması bir sorun oluşmayacaktır.

Çamaşır makinesini çalıştırmak için fişini prize takmalıyız. Peki, çamaşır makinesini çalıştıracak elektrik, prize kadar nasıl ulaşır?

 • Cevap: Evlerimize gelen elektrik üretilip depolanan ve transfer edilen elektriğin voltajının düşürülmesiyle gelir. Şehirlerde trafolardan gelen elektrik binalarda kofralar yardımıyla evlere kadar voltajın düşürülmesiyle ulaşır. Çamaşır makinesini çalıştırmak için fişini prize takarız. Böylece trafodan geçip kofraya oradan da evin sigorta sistemine gelerek prizlere gelen elektrik kullanılır.

Maddelerin elektriksel iletkenlik ve yalıtkanlık özelliklerinin kullanım alanları nelerdir?

 • Cevap: Maddelerin iletkenlik ve yalıtkanlık özellikleri sayesinde, elektrik enerjisini kullanabilmekteyiz. İletken maddeler olmasaydı, üretilen elektrik enerjisi evimize kadar ulaşamaz biz de kullanamazdık. Elektrik tellerinin iletkenliği sayesinde elektrik okula, eve, fabrikaya gidebilmekte, taşınabilmekte bizde kullanabilmekteyiz.Maddelerin yalıtkanlık özellikleri olmasa, elektrikli aletleri kullanamazdık, çünkü elektrikli olan hiç bir şeyi, elektrik kablolarını elime alamazdık. Dokunduğumuz anda elektrik bize çarpar bizde zarar görürdük.

 

4. Sınıf Fen Bilimleri SDR İpekyolu Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210

4. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 4. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

4. Sınıf Ata Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Basit Elektrik Devreleri Cevapları

4. Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı Ata Yayıncılık 7. Ünite Basit Elektrik Devreleri   Sayfa 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 Basit Elektrik Devreleri Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

Basit elektrik devresi hangi elemanlardan oluşur ?

 • Cevap: Basit devre elemanları şunlardır:
• Duy
• Pil
• Bağlantı kablosu
• Ampul
• Pil yatağı
• Anahtar

Elektrik devresinde pil ile ampulün uyumlu olması neden önemlidir ?

 • Cevap: Kurduğumuz basit elektrik devresinde ampulün verimli bir şekilde çalışabilmesi için pil ile uyumlu olması gerekir. Ampul, üzerinde yazan değerden daha güçlü bir pil ile çalıştırılırsa ampulün içindeki tel kopar ve ampul kullanılamaz hâle gelir.

Elektrik düğmeleri birer elektrik devre elemanı mıdır?

 • Cevap: Evet devre elemanıdır fakat düğme koymasan da çalışır.

Elektrik düğmeleri ile ampuller arasındaki bağlantı nasıl sağlanır ?

 • Cevap: Elektrik düğmeleri ile lambalar arasında duvar içinden geçen bakırdan bağlantı kabloları bulunur ve bağlantı bu şekilde sağlanır.

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı

• İrem, babasından hangi malzemeleri almasını istemiş olabilir?

 • Cevap:

Basit bir elektrik devresi şu şekilde kurulur:

Malzemeler

*Volt değeri için bir pil belirlenir. Pilin artı ve eksi (+, -) kutupları belirlenir.

*İletken kablolar devrenin durumuna göre kesit alanının belirlenmesiyle hazırlanır.

*Duy ve ampuller temin edilir.

 • *Pil
 • *Ampul
 • *İletken Kablo
 • *Anahtar
 • *Duy

Basit elektrik devre kurulumu

 • *Pilin artı ve eksi kutuplarıyla iletken kabloların uçları birleştirilir.
 • *Bir kutuptan çıkan iletken kablonun boşta kalan ucu, üzerinde ampul bulunan duyun ucuna takılır.
 • *Pilin diğer kutbundan uzanan kablonun boşta kalan ucu, anahtarın bir ucuna takılır.
 • *Anahtarın boşta kalan ucu ile duyun boşta kalan ucu bir iletken kabloyla birbirine bağlanır.
 • *Anahtar kapalıyken, devre çalışır, anahtar açıkken devre çalışmaz.
Basit Elektrik Devresi – Tıkla Abone Ol

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 207 Cevabı

BASİT ELEKTRİK DEVRESİNDE NELER VARDIR?

Günlük yaşamımızı kolaylaştıran elektrikli araçlar nasıl çalışıyor?

 • Cevap: Elektronik devreler elektrik ile çalışmaktadır ve elektrikli alete birçok özellik kazandırmaktadır. Elektrikli araçlar; elektronik malzemeler ile elektrik akımını geçirerek çalışır. Bu devre elemanları arasında dirençleri, kondansatörleri, transistörleri, entegreleri örnek olarak verebiliriz. Daha birçok devre elemanı var, hepsinin de temel prensibi gerilimi ya da akımı kontrol etmekten ibarettir.

Ampulün ışık vermesini sağlayan sistemde hangi devre elemanları görev yapıyor?

 • Cevap: Pil, anahtar, duy, ampul, bağlantı kablosu.

Devre Elemanları

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı

Elektrik Devresi Kuralım

Elektrik Devresi Kuralım
• Ampul, kablo, pil ve anahtarı kullanarak aşağıdaki devreyi kurmaya çalışalım. (Devreyi kurarken öğretmeninizden yardım alınız.)Görsel – 1
• Anahtarı açıp (Görsel – 1) kapayarak (Görsel – 2) ampulün yanıp yanmadığını kontrol edelim. Anahtar kapalı olduğu hâlde ampul yanmıyorsa bağlantılarımızı kontrol edelim.
Neler Oldu?
• Hangi devre elemanlarını kullandık? Bu elemanların işlevi nedir?

 • Cevap:

Pil
Elektrik enerjisi üretir.
Pilin içerisinde kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüşür.
Pilin + ve – kutupları vardır.

Ampul
Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir.
Ampulün + ve – kutupları yoktur.

Bağlantı kablosu
Elektrik enerjisini taşır.
Devre elemanları birbirine bağlantı kablosu ile bağlanır.

Anahtar
Devrenin açılıp kapanmasını sağlar.
Anahtar açık durumda iken elektrik iletilmez, kapalı durumda iletilir.

Duy
Ampulün takıldığı yerdir.
Basit elektrik devresinde duy olmadan da ampul ışık verebilir.

Pil Yatağı
Pillerin bağlantısının yapılasını sağlar.
Basit elektrik devresinde pil yatağı olmadan da ampul ışık verebilir.

• Anahtar hangi durumdayken ampul ışık verdi?

 • Cevap: Pildeki artı ve eksi uçlara birer kablo bağlanmışsa, anahtar düğme kapalı ise elektrik lambaya kesintisiz olarak ulaşır ve lamba yanar.

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı

Aşağıdaki devrelerin çalışıp çalışmadığını belirleyelim. Çalışan devrelerin ampullerini sarıya boyayalım. Çalışmayan devrelerin çalışmama nedenini yazalım.

 • Cevap:

4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı

Elektrik Düğmeleri

Kitap okumak istiyorsunuz ama odanız yeteri kadar aydınlık değil. Bu durumda ne yaparsınız?

 • Cevap: Daha fazla ışık veren bir ampul alıp odamı daha iyi bir şekilde aydınlatırım.

Sınıfınız aydınlık olduğu hâlde lambanın yandığını gördünüz. Işığı nasıl kapatırsınız?

 • Cevap: Işık elektrik anahtarından kapatırım.

Aşağıda görselleri verilen devre elemanlarını açıklamalarıyla eşleştirelim.

 • Cevap4. Sınıf Ata Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı