9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 1. Ünite Giriş Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sonuç Yayınları 1. Ünite Giriş 38, 39, 40 Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 38 Cevabı

EDEBÎ TÜRLERDEN YARARLANMA
Edebî tür, edebiyat eserlerinin biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre ayrılmış çeşididir. Bir başka söyleyişle, biçim ve öz bakımından ortak kurallara göre yazılmış ve söylenmiş eser kümelerine verilen addır.Edebî türler, değişmeyen yazı kalıpları değildir. Toplumda zamanla meydana gelen değişmeler edebiyata da yansır. Edebî türler de değişen zamanın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ve çeşitlilikte değişime uğrar. Söz gelimi Eski Yunan edebiyatında yalnızca şiir, tiyatro, söylev, tarih gibi dört türden söz edilirken, XIX. yüzyıldan itibaren bu türlere roman, tenkit, mektup gibi yeni türler eklenmiştir. XX. yüzyıldan itibaren, özellikle basın ve yayın hayatındaki gelişmeler yeni türlerin oluşumunu sağlamış; makale, deneme, fıkra, skeç, senaryo gibi yeni türlerden bahsedilmeye başlanmıştır.Bir yandan yeni edebî türler oluşurken diğer yandan da eski türlerden bazıları zamanla kaybolmuş veya anlamı değişmiş, yeni anlamlar kazanmıştır. Buna en güzel örnek olarak destanı verebiliriz. Romantizm akımı ile birlikte, İlk Çağ’ın en önemli türü olan trajedi, yerini drama bırakmıştır.Avrupa ülkelerinden İtalya, Fransa, İspanya’da Latince dışında halkın kullandığı dile roman, bu dille anlatılan hikâyelere de romans adı veriliyordu. Zamanla, gelişen ve gerçeklik boyutu kazanan bu anlatımlar günümüz çağdaş türlerinden biri olan romanı meydana getirmiştir.Bir taraftan yeni edebî türler gelişirken diğer yandan da bazı türler birbirine karışmıştır. Röportaj, deneme, hikâye, şiir, masal arasında bir yaklaşma görülürken bazı türler de kendi içlerinde bölümlere ayrılmıştır. Roman, anti roman gibi.

A. Aşağıdaki soruları yukarıda verilen parçaya göre cevaplayınız.

1. Parçada edebî türler hangi özelliklerine göre sınıflandırılmıştır?

  • Cevap: Biçimlerine, konularına ve teknik özelliklerine göre sınıflandırılmıştır.

2. “Edebî türler, değişmeyen yazı kalıpları değildir.” cümlesinden ne anlıyorsunuz?

  • Cevap: Edebi türler,  zaman içinde meydana gelen gelişmelerden etkilenip değişimlere uğrar.

3. Zamanla değişen ya da ortadan kaybolan tür olarak hangisi gösterilmektedir? Bu değişimi siz nasıl yorumluyorsunuz?

  • Cevap: Buna destan örnek verilebilir. Romantizm akımı ile birlikte İlk Çağ’ın en önemli türü olan trajedi de  yerini drama bırakmıştır. Toplumda meydana gelen değişimler edebiyatı etkilediği için edebi türlerdeki bu değişim de normaldir

4. Zamanla birbirine karışan ya da yaklaşan türler arasında bir benzerlik var mı? Bu yaklaşımın ya da karışmanın nedeni ne olabilir?

  • Cevap:  Rö­portaj, deneme, hikâye, şiir, masal arasında bir yaklaşma görülürken roman türü de kendi içlerinde bölümlere ayrılmıştır. Bunun nedeni değişen zamanın ihtiyaçlarına cevap vermektir.

5. Parçanın ana düşüncesini bulunuz.

  • Cevap: Edebi türler zaman içinde çeşitli değişikliklere uğrar.

B. Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1.  (DMetinler, göstermeye bağlı ve anlatmaya bağlı metinler diye ikiye ayrılır.
2. (DSunum, panel, forum, açık oturum gibi türler sözlü anlatım türleridir.
3. (YGönderici, iletinin anlaşılıp anlaşılmadığını kod(şifre) sayesinde öğrenir.
4.(D“Heykel” plastik (görsel), edebiyat da fonetik (işitsel) sanatların bir koludur.
5. (DEdebiyatın bir anlamı da şudur: Bir çağda, bir dilde yaratılmış, sözlü ya da ya­zılı, sanat değeri taşıyan yapıtların bütünü. 

6. (Y) Edebî eserlerde olayın geçtiği geniş ya da dar mekânlar tasvir edilirken daha çok tarih ve sosyoloji bilim dallarından yararlanılır.
7. (D)  Lehçedeki ses farklılıkları şiveye kıyasla çok fazladır.

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 39 Cevabı

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
1.     Şiir, coşku ve heyecanı dile getiren  metinler grubuna girer.
2.     Gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce ya da isteklere ileti (mesaj) denir.
3.    “Bale. dans, opera” harekete biçim veren yani  ritmik (dramatik) sanatlardandır.
4.     Edebî metinlerde  kelimeler  genellikle  mecaz-yan anlamlarıyla,  öğretici  metinlerde
ise gerçek (temel) anlamlarıyla kullanılır.
5.     Bazı yörelerde “kaşınmak” yerine “gidişmek”, “geçen sene* yerine “bıldır” kelimelerinin kullanılması ağız  farklılıklarına örnek olarak gösterilebilir.
6. Yalınlık-duruluk; anlatımda gereksiz ayrıntılardan, süslü ve sanatlı söyleyişlerden kaçınmak
olarak tanımlanabilir.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Arıların oluşturduğu peteğin her bir altıgeninin derinliği 3 santimetre, duvar kalınlığı ise milimetrenin yüzde beşi kadardır. Bu kadar ince iş isteyen bal üretimi arılar için oldukça kolaydır. Binlerce farklı arı hep eşit boyda petekler üretir. Buna rağmen arıların yaptığı bu kusursuz bal petekleri bir sanat olarak kabul edilemez çünkü…..

1. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?
A) sanat amacı güdülmeden oluşturulmuştur
B) farklı malzemelere yer verilmemiştir
C) bilimsel bir çalışmanın sonucudur
D) yüzyıllardır aynı malzeme kullanılmıştır
E) insan eli değmeden gerçekleştirilmiştir

CevapA

2. Aşağıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metin türlerinden biri değildir?

A) Fabl B) Hikâye C) Masal D) Roman E) Tiyatro

CevapE

3. Dağları, taşları, akar sularıyla, / Şu tanıdık toprakta Bir büyük dünya parçası / Fatihini aramakta.

Yukarıdaki şiirin iletişim tablosuyla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) İleti: Asla karamsarlığa düşmemeliyiz. B) Alıcı: Okur
C) Kod: Türkçe D) Kanal: Yazılı
E) Gönderici: Şair

CevapA

9.  Sınıf Sonuç Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 40 Cevabı

Yukarıda verilen metinlere göre “Her iki metinde de….” ifadesinin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması doğru olur?
A) öğretici metin özelliği görülmektedir
B) kelimeler gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır
C) baharda görülen değişiklikler üzerinde durulmuştur
D) çağrışım değeri zengin ifadelere yer verilmemiştir
E) öyküleyici anlatıma başvurulmuştur

CevapC

5. Dünya tarihine baktığımızda, ulusların geleceğini yönlendiren bütün büyük liderlerin sanat ve edebiyata karşı yakın ilgilerine hatta bu alandaki uğraşılarına tanık oluruz. Ama şurası bir gerçek ki sanatın gerekliliğine inanan ve bu bilinçte olan tüm önderlerin düşünce yapılarında demokrat ve ilerici nitelikler taşıdığını görürüz. Sanatın temelinde var olan insan sevgisine (insancıllığa), hoşgörüye, yaratma özgürlüğüne büyük önem veren bu önderler; sanatın gerekliliğine inanırlarken sanatçının da toplum içindeki saygınlığını ve önemini özdeyiş (vecize) niteliğindeki sözlerle yeri geldiğinde her zaman vurgulamışlardır.

Mehmet Yaşar Bilen, Sonra Yazı Vardı Bu parça için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Sanatçıların aynı zamanda iyi bir lider olabileceğine vurgu yapılmıştır.
B) İletişim öğelerinin tamamını yansıtır nitelikte bir metin değildir.
C) Düşünceyi geliştirme yollarından örneklemeye başvurulmuştur.
D) Argo ve jargon gibi dilin kullanımından doğan dil farklılıklarını örneklemektedir.
E) Öğretici özellikler gösteren bir metinden alınmıştır.

CevapE 

12 yorum yazılmış “9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sonuç Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38”

  1. MK oğlu MK niye sonucunu yazmıyuyorsun acaba sıkıntınmı var orayada cevapları burda diye eklemiş sizi devlete şikayet edecem anaları oruspu piçler

    1. Lan allağın aptalı onlar seni şikayet etse gençliğini karartırlar adamlara sövmüşsün

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir