8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14

8. Sınıf Türkçe ders kitabı cevapları her sınıf ve düzeyden öğrencilerin ödevlerine yardımcı olması için paylaşıyoruz. 2019 2020 Eğitim öğretim yılı için okullarda okutulan 8. Sınıf Türkçe ders kitabı etkinlik cevapları için bu sayfayı baştan sona inceleyebilirsiniz. Daha iyi anlamanız için her bir etkinliği ayrı ayrı çözümledik. Eklenmesini ve düzeltilmesini istediğin yerler olursa yorum kısmından yazmayı unutmayın.

Sayfanın Cevapları:

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine metni cevapları ve soruları, Meb Yayınları 8. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19 (Erdemler)

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları

 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 12 Cevabı

HAZIRLIK

1. “İyimser insan her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür.” düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?

 • Cevap: İyimser insanlar bu hayatta karşılarına çıkan engellerden yılmaz hemen ümitlerini kesmez ve akıllarını sağduyularını koruyarak bir çözüm yolu arayarak içinde bulundukları kötü durumdan kurtulurlar. Oysa kötümser insanlar en ufak bir açık bulduklarında bunu kendi çıkarları için kullanmaktan geri durmaz ve sonunda yine kötü bir sonuçla karşılaşırlar.

2. İyimserlik ve kötümserlik kavramlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: İyimserlik bu hayatta insanın kolay kolay elde edemeyeceği bir erdemdir. Çünkü iyimser insanın içi sevgi ile umut ile doludur. Hayata hep pozitif bakar ve hayatta mutlu olmayı başarabilirler. Oysa kötümser insanlar ne yazık ki içleri olumsuzlukla kötü enerji ile dolu insanlardır. Ne yazık ki onların olduğu ortamda sadece gerginlik ve sorunlar vardır.

Yaşama bakışları ve yaklaşımları açısından insanlar, genelde “iyimserler” ve “kötümserler” olarak iki öbekte ele alınır. Gerçekten de günlük yaşamın her kesitinde iyimserler kadar kötümserlerle de karşılaşırız. Bu da doğaldır çünkü toplumdaki yaşantı çeşitliliği sürekli biçim ve içerik değiştiren olaylar dizisi ile kişilerin yaşama bakışı ve yaşamdan beklentileri, insanların ya iyimser olmalarını sağlıyor ya da kötümser olmalarına neden oluyor. Siz de onaylarsınız sanırım. Sadece iyimserlerden ya da sadece kötümserlerden oluşan bir toplum, herhâlde hiç de çekilir olmazdı.
Yaşamda, kötümserlere mi yoksa iyimserlere mi daha çok gereksinim duyarız? Bence kötümserlere… Çünkü kötümserler her tür durumun, olayın insanı kötümserliğe sürükleyecek özelliklerini bulup çıkarmada ustadırlar doğrusu. Bunu alışkanlık hâline getirmişlerdir. Biz de kimi durumlarda iyimser, kimi durumlarda koşullar gereği kötümser rollerini ister istemez benimseyip oynamaz mıyız?
(…)
Yaşamda iyimserlerin daha çok sevildiği, daha doğrusu ciddiye alındığı bilinir. Çünkü genel kanıya göre iyimserler; akıllıdır, girişkendir, geleceğe ilişkin olumlu tasarımlar geliştirir, duyarlıdır, sevecendir, yapıcıdır, çevresine olumlu enerji yayar… İyimserlik, topluma yaşama sevinci verir. Gerçi, bir

1. ETKİNLİK

 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 14 Cevabı

Metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcükleri yazınız. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin edi niz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.

 •         

Öğrendiğiniz sözcüklerle sözlük oluşturunuz.

 • Cevap:

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını bulunuz. Deyimleri birer cümlede kullanınız.,

Göze Almak

 • Anlamı: bir iş, davranış dolayısıyla uğrayabileceği, karşılaşabileceği kötü durumu, tehlikeyi önceden düşünüp kabul etmek.
 • Cümlem: Ben bu işe her şeyi göze alarak giriyorum.

Batağa Saplanmak:

            Anlamı: içinden çıkılması çok güç bir işe bulaşmak, zor bir duruma düşmek.

 • Cümlem: Kumar yüzünden batağa saplanmıştı.

Göz ardı etmek:

 • Anlamı: gereken önemi vermemek
 • Cümlem: Ne söyledimse beni hep göz ardı etti.

3. ETKİNLİK 

 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 15 Cevabı

İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. İnsanları iyimser ya da kötümser yapan sebepler nelerdir?

 • Cevap: İnsanların yaşama bakış açıları ve hayata yaklaşımları bakımından iyimser ya da kötümser olabilmektedir.

2. Yazara göre kötümserlere mi iyimserlere mi ihtiyaç duyarız? Neden?

 • Cevap: Yazara göre ikisine de ihtiyaç duyarız. Kötümserler bizlere olayların en kötü yanını gösterirken iyimserler ise olayın pozitif yönlerine odaklanırlar.

3. İyimserler hangi özelliklere sahiptir? Açıklayınız.

 • Cevap: İyimserler yaşamda daha çok sevilirler, daha doğrusu daha ciddiye alınırlar. Çünkü iyimserler akıllıdır, girişimcidir, geleceğe ilişkin olumlu tasarılar geliştirirler, duyarlı, sevecen ve yapıcıdırlar.

4. “İyimser uçak yapar, kötümser ise paraşüt.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: İyimserler hayatta insanın işine yarayacak güzel yanları keşfederken, kötümserler ise o güzel şeylerin bile bir olumsuz tarafının kötü bir sonucunun olabileceğini düşünerek farklı bakış açıları geliştirirler.

5. Yaşamda iyimserlerle kötümserlerin oranını neler etkiler?

 • Cevap: Ülkenin gelişmişlik düzeyiyle, dünyadaki ekonomik dengelerin sarsılıp sarsılmamasıyla, doğal yıkımların olup olmamasıyla yakın ilişkilidir.

6. Aile bireylerinizi iyimserlik ve kötümserlik açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Ailem de babam biraz kötümser iken annem ise hep daha iyimser olan kişidir. Çünkü annem daha duygusaldır ve dünyanın daha yaşanabilir bir yer olacağına ilişkin umutlarını korumaktadır.

4. ETKİNLİK 

a) Aşağıda “İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine” metninin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden metne uygun olanların başına “D”, metne uygun olmayanların başına “Y” yazınız.

) Yazar, kişisel görüş ve düşüncelerini anlatmıştır.
) Yazar, kahramanlarını genellikle hayvanlardan seçmiştir.
Y ) Öğretici bir metindir.
Y) Metin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşmuştur.
D ) Yazar düşüncelerini kanıtlama (sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme…) yoluna gitmiştir.
D ) Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

b) Okuduğunuz metnin türü:

 • CevapDENEME

5. ETKİNLİK 

 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 16 Cevabı

Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız.

Metnin Konusu: İyimserlik ve Kötümserlik kavramları
Metnin Ana Fikri: Bu dünyaya iyimserler de kötümserler de gereklidir.
Metnin Yardımcı Fikirleri: Kime iyimser ve kötümser demekteyiz, İyimserlerin özellikleri, İyimser ve Kötümserlerin nitelikleri, oranları

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların sonuna “Ö”, nesnel olanların sonuna “N” yazınız.

 • Cevap:

Sadece kötümserlerden oluşan bir toplum çekilir olmaz. (Ö)
Yazarın son kitabı iki yüz sayfadan oluşuyor. ( N )
İyimserlik, topluma yaşama sevinci verir. ( Ö )
Toplumumuza iyimserler de kötümserler de katkıda bulunurlar. ( Ö )
Okuduğunuz metnin konusu iyimserlik ve kötümserliktir. ( N )
İyimser olmak da kötümser olmak da uygarlık gereğidir. ( Ö )
“Yaşamın İçinde Yolculuk” kitabını Yusuf Çotuksöken yazmıştır. ( N )
İçimizin bir başka güzelliği de iyimserliktir. ( Ö )

7. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 17 Cevabı

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Kan vererek hayat kurtarmanın önemini vurgulayan bir konuşma yapınız.

KAN VERMENİN ÖNEMİ

Yılda bir veya iki kez yapacağımız kan bağışının insanlığın geleceğini kurtarabileceğini düşünün. Her gün kazalar, yaralanmalar ve sıkıntılar insan hayatının sona erdiğini gösterir. Kan ihtiyacı hayati önem taşıyarak yaşamak için gereklidir. İhtiyacımız olan kanı bulabilmek yaşama tutunacak bir daldır. Bu yüzden her sağlıklı insan yılda en az bir kere kan bağışında bulunmalı bir başka canı hayata yeniden bağlayabilmelidir.

8. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 18 Cevabı

Aşağıda koyu yazılan sözcükleri inceleyiniz. İsim midir fiil midir yazınız.

Kuzey, babasıyla derede balık tutuyordu.  FİİL

Balık tutmak Kuzey’i çok mutlu ediyordu. İSİM

Kuzey balık tutunca çok seviniyordu. FİİL

Kuzey tuttuğu balıkları kovaya koyuyordu. İSİM

 • Cevap:

b) Aşağıdaki cümlelerde fiil kökünden türediği hâlde fiil özelliği taşımayan sözcüklerin altlarını çiziniz.

İnsanlar, genelde “iyimserler” ve “kötümserler” olarak ikiye ayrılır.
Kör iyimserliğin yol ve araçlarını kullanmaya kalkmazlar.
Uçlarda dolaşan iyimserlik tehlikelidir.
Zorluklardan çıkarılabilecek dersler için iyimser düşünmeye gereksinimimiz vardır.
Önemli olan bardakta su bulunduğunu kabul ederek onu boşa harcamamaktır.
Birey, kendi içindeki iyimserlikle kötümserliği dengelemesini bilmelidir.
Her şeyin iyi tarafını görmek insanı yanıltabilir.
Kötümserler, hayatı yeniden kurup biçimlendirmezler.

9. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 19 Cevabı

Sevgi sözcüğünün size çağrıştırdığı kavramları yazınız. Bu kavramlardan birini seçerek bilgilendirici bir metin yazınız. Aşağıdaki yazı taslağını doldurup yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.

 • Cevap: aile
 • Cevap: paylaşmak
 • Cevap: güven
 • Cevap: huzur
 • Cevap: mutluluk
 • Cevapsaygı

Yazının Konusu: Ailenin bize sağladığı huzur hissi
Yazının Ana Fikri: Aile içinde kendimizi güvende hissederiz
Giriş Bölümü: Aile nedir, aile kimlerden oluşur?
Gelişme Bölümü:  Aile içindeki yerimiz, görevimiz ve ailenin bize sağladığı huzur ortamı ile ilgili örnekler
Sonuç Bölümü: Ailenin bizim için önemini anlatan ifadeler

AİLE VE HUZUR

Aile demek huzur demektir. Aile sadece anne baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük birimi demek değildir, aile demek paylaşmak demek aile demek huzur demektir. Çünkü aile demek insanın kendisini güvende hissettiği, insanın sorumluluk ve mutluluk duygularını geliştirdiği, hayata gözlerini açtığı, hayatı tanıdığı yer demektir. Ne zaman başımız sıkışsa gideceğimiz, sığınacağımız yer demektir. Çünkü ne yaparsak yapalım bize kapıları her zaman açık bir yuvanın, bir sığınağımızın olduğunu biliriz. Çünkü anne baba gibi kimse çocuğunu korumaz kollayamaz. Bu açıdan aile denilince benim aklıma huzur ve güven ile sevgi gelmektedir.

Yazdığınız metni yazım ve noktalama kuralları yönünden gözden geçiriniz.

 • CevapYazdığım metnin hiç bir eksiği yoktur. Kurallara uygun ve eksiksiz.

Gelecek Derse Hazırlık

Ömer Seyfettin’in bir hikâyesini okuyunuz.

 • Cevap: Özellikle Falaka öyküsünü okumanızı öneririz.
Videolu Çözüm – Tıkla Abone Ol

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Tema Erdemler Sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

74 yorum yazılmış “8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 14”

   1. Nedense harika bi şekilde hiç metni okumadan cevapları yazıyorum jjsjsjs biliyorum kotu bisey ama bazen diğer ödevlerden dolayı bunu yapıyorum😂😂 Hocam eğer okuduysanız AFFETIN

 1. =-O 🙂 valla şimdi ne demek olduğunu anlamadım yani ben haddini bil sözüyle karsilastirdim dogrumu yaptım bilmiyorum

  1. Bu yazı uzun olduğu için bende kısaltmasını yazdım.
   Çiçero bir sözünde ” ‘ İnsana kendini bil ‘ denilmesi yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir.” demiştir. Sinirlendiğimiz zamanlarda “Kendini bil ” deriz mesela. Yaptığı bir hareketten dolayı kızmışızdır. Kendini bil derken o kişiye; onun bir şeyden anlamadığını; ya da cahil olduğunu ima ediyor olabiliriz. Çiçero kendini bil sözüyle insanın kendi değerini gerektiğini de söyler. Aslında “Bu hareket senin gibi kıymetli birine yakışmıyor, kendini böyle alçaltma … ” gibi anlamında ifade edildiği belirtilmektedir.
   Bu duruma örnek olarak Yunus Emre’nin bir dörtlüğü akla geliyor:
   ” İlim ilim bilmektir,
   İlim kendini bilmektir.
   Sen kendini bilmezsen,
   Ya nice olmaktır? “

 2. Bence kopya çekmek gereksiz birşeydir😏 kendi zihninizden düşünüp yapın türkçe dersimiz çok önrmil bir dersimizfir🤗

  1. Eğer öyle ise neden bu siteye girdin ” kendini bil ” de konuş kopya çekicek olmasaydın burda bi bok yemezdin. Bir de uranmadan hangi yüzle ” kopya çekmek kötü birşey kendi aklınızdan yapın ” diye biliyorsun? Merak ettim
   Cahilsin onu anladık da ; biraz mantıklı konuş saçmalama! Eğer ki sen 8. Sınıfsan kendimi atarım!!! Aptallığın da bi haddi hesabı var. Terk et burayı, lafını bil de konuş !!!!!

 3. 20 eylül bugun bugun yapan var mi lökökqa za yanmadu tamamtamam yeter bunu bazilarini degistirin hoca anliyo😏😏😌👼💃👄

  1. Slm ben
   Hanzo leydi mama naber tatlim isin yoksa bogaza karsi bir cay icelim ama cayda palandi bogaza karsi evden getirdiklerimizi iceriz unutma ben
   Hanzo leydi mama sana asik oldum bebegimm😍

 4. Arkadaşlar bu yazı uzun olduğu için bende kısaltmasını yazdım.
  Çiçero bir sözünde ” ‘ İnsana kendini bil ‘ denilmesi yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir.” demiştir. Sinirlendiğimiz zamanlarda “Kendini bil ” deriz mesela. Yaptığı bir hareketten dolayı kızmışızdır. Kendini bil derken o kişiye; onun bir şeyden anlamadığını; ya da cahil olduğunu ima ediyor olabiliriz. Çiçero kendini bil sözüyle insanın kendi değerini gerektiğini de söyler. Aslında “Bu hareket senin gibi kıymetli birine yakışmıyor, kendini böyle alçaltma … ” gibi anlamında ifade edildiği belirtilmektedir.
  Bu duruma örnek olarak Yunus Emre’nin bir dörtlüğü akla geliyor:
  ” İlim ilim bilmektir,
  İlim kendini bilmektir.
  Sen kendini bilmezsen,
  Ya nice olmaktır? “

 5. SAKA YAPMIYIN BEYLER KOPYA BIR ISINEZE YARAMZ SINAVDA CIKINCA 21 20 15 ALIONUZ SALAYIN ZIHINDEN

 6. HELAL LAN SİZE BEN GİZLİ KAHRAMAN MERSİN/SİLİFKE ATATÜRK ORTA OKULU 8/E SINIFINDANIM

 7. Bu site sayesinde ogretmen dirdirindan kurtuldummm tesekkurler turkiyeeeee😍

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir